ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ : روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟!روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟!

-به جای 3 وعده غذای اصلی پر حجم ، 4 - 5 وعده غذای سبک و میان وعده میل کنید.

-ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺮخ ﮐﺮده ، از ﻏﺬاﻫﺎی آبﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻟﺒﺎسﻫﺎی راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ.

-از ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ادوﯾﻪدار ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادوﯾﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ادوﯾﻪ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت ، ﻗﻬﻮه ، ﭼﺎی ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

-از ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد .

-ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن ، از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

-در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

منبع : جستجوگر نم نمک

این مطلب مفید بود؟
روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟!
5.0
out of
5
(
1
) votes
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 3,430