در این مقاله از نم نمک با آموزش عملگرها در پی اچ پی به همراه مثالهای کاربردی صحبت شود.

عملگرها در PHP

در این بخش می خواهیم با عملگرها در PHP آشنا شویم. هر یک از این عملگرها در پی اچ پی دارای دستورهای مخصوص خود هستند. می توان آن ها را به دسته های زیر تقسیم بندی کرد.عملگرها در PHPعملگرها در PHP

  • حسابی
  • انتسابی
  • رشته ای
  • مقایسه ای
  • منطقی
  • آرایه

عملگرهای حسابی درPHP

عملگرحسابی یا ریاضی در پی اچ پی شامل عملیات جمع ، تفریق ، تقسیم ، ضرب و قدر مطلق باقی مانده تقسیم است. در جدول زیر با روش نمایش این عملگرها در پی اچ پی آشنا می شویم.

نتیجه

مثال

نام

عملیات

جمع $x و$y

$x+$y

جمع

+

تفریق$x و $y

$x-$y

تفریق

-

ضرب $x و$y

$x*$y

ضرب

*

تقسیم $x و y$

$x/$y

تقسیم

/

باقیمانده تقسیم $x و $y

$x%$y

قدر مطلق

%

مثال زیر نتایج مختلف عملگرهای حسابی را نشان می دهد.

<?php
$x=10;
$y=6;
echo($x+$y);
echo"<br>";
echo($x-$y);
echo"<br>";
echo($x*$y);
echo"<br>";
echo($x/$y);
echo"<br>";
echo($x%$y);
?>

خروجی

16
4
60
1.6666666666667
4

عملگرهای انتسابی در PHP

برای اختصاص دادن یک مقدار به یک متغیر از عملگر Assignment یا انتسابی استفاده می شود. پایه این عملیات در پی اچ پی ، علامت “=” است.

در جدول زیر با این نماد این عملگرها در PHP و نحوه انجام دستور ، آشنا شوید.

توضیحات

مثال

انتساب

عملگر سمت چپ ارزشی برابر با آنچه که سمت راست بیان می شود ، دارد

x=y

x=y

عمل جمع

x=x+y

x+=y

عمل تفریق

x=x-y

x-=y

عمل ضرب

x=x*y

x*=y

عمل تقسیم

x=X/y

X/=y

قدر مطلق

x=x%y

X%=y

در یک مثال عملکرد ، عملگرهای انتسابی را مشاهده کنید.

<?php
$x=10;
echo$x;
echo"<br>";
 
$y=20;
$y+=100;
echo$y;
echo"<br>";
 
$z=50;
$z-=25;
echo$z;
echo"<br>";
 
$i=5;
$i*=6;
echo$i;
echo"<br>";
 
$j=10;
$j/=5;
echo$j;
echo"<br>";
 
$k=15;
$k%=4;
echo$k;
?>

خروجی

10
120
25
30
32

عملگرهای رشته ای در PHP

این عملگرها در PHP به دو دسته تقسیم می شوند که هر دو وظیفه ی کنار هم قرار دادن متن ها و تشکیل یک جمله را دارند. این متغیرهای رشته ای هر کدام در یک خط به صورت جداگانه تعریف شده اند اما در خروجی نیازمند قرار گرفتن آن ها در کنار هم و به صورت یک جمله هستیم. در حقیقت با استفاده از ( . ) رشته های را در PHP ادغام میکنند.

جدول زیر این عملگرهای رشته ای را معرفی می نماید.

عملگر

نام

مثال

نتیجه

.

الحاق

$txt1 = “Hello”

$txt2 = $txt1 . “world!”

متن 2 شامل !Hello world می شود

.=

مامور الحاق

$txt1 = “Hello”

$txt1 .= ” world!”

متن1شامل !Hello world می شود

هر دو عملگر یک خروجی را به همراه دارد اما یک تفاوت با هم دارند. برای عملگر اول باید دو تابع رشته ای با نام های جداگانه تعریف کنیم.

یک مثال برای این عملگرها در PHP مشاهده کنید.

<?php
$a="Hello";
$b=$a." world!";
echo$b;// outputs Hello world!
echo"<br>";
$x="Hello";
$x.=" world!";
echo$x;// outputs Hello world!
?>

خروجی

Hello world!
Hello world!

در PHP میتوان رشته ها را با اعداد نیز ترکیب کرد :

<?php
$num=5;
$x="Test".$num;
?>

عملگر کاهش یا افزایش در PHP

این عملگرها در PHP با افزایش یا کاهش یک واحد ، در مقدار متغیرها ، تغییر ایجاد می کنند. گاه به این صورت که مقدار متغیر را افزایش یا کاهش دهد و سپس نمایش دهد و یا همان مقدار را نمایش می دهد و در صورتی که متغیر را دوباره بخوانیم ، افزایش یا کاهش اعمال شده را ارسال می کند. در جدول زیر با نماد این عملگرها و نوع کار آن ها بیشتر آشنا می شویم.

عملگر

نام

توضیحات

++$x

قبل از افزایش

افزایش x و سپس برگرداندن آن

$x++

ارسال افزایش

برگرداندن x و سپس افزایش x

- -$x

قبل از کاهش

کاهش y و سپس برگداندن آن

$x- -

ارسال کاهش

برگرداندن y و سپس کاهش آن

 

یک مثال برای درک بهتر تفاوت بین روش های افزایش با هم و روش های کاهش با هم مشاهده کنید.

<?php
$x=10;
echo++$x;
echo"<br>";
 
$y=10;
echo$y++;
echo"<br>";
 
$z=5;
echo--$z;
echo"<br>";
 
$i=5;
echo$i--;
?>

خروجی

11
10
4
5

در دستور اول نمایش x بعد از یک واحد افزایش خواسته شده است ، در دستور دوم نمایش x و ارسال یک واحد افزایش خواسته شده ، اگر تابع یک بار دیگر x را با این دستور صدا می زد مقدار متغیر با آن یک واحد افزایش ارسال شده ، نمایش داده می شد. ( این مثال تنها یک بار x برای دستور ++x$ صدا زده شده است) و در دستور سوم و چهارم همین روند برای یک واحد کاهش اتفاق افتاده است.


عملگرهای مقایسه ای در PHP

عملگرهای مقایسه ای در پی اچ پی ، برای مقایسه ی دومقدار استفاده می شوند. این مقدارها می توانند از جنس عدد و متن ( رشته ای) باشند.

در جدول زیر نماد این عملگرها در PHP و کاربرد آن ها آشنا می شوید.

 

عملگر

نام

مثال

نتیجه

==

مساوی

$x == $y

اگر x برابر با y باشد درست است

===

یکسان

$x === $y

اگر x برابر با y و از یک نوع باشد درست است

=!

نابرابر

$x != $y

اگر x با y برابر نباشد درست است

<>

نا برابر

$x <> $y

اگر x با y برابر نباشد درست است

==!

غیر یکسان

$x !== $y

اگر x باy برابر یا از یک نوع نباشند درست است

<

بزرگتر

$x > $y

اگر x از y بزرگتر باشد درست است

>

کوچک تر

$x < $y

اگر x از y کوچک تر باشد درست است

=<

بزرگتر یا مساوی

$x >= $y

اگر x بزرگ تر یا مساوی y باشد درست است

=>

کوچکتر یا مساوی

$x <= $y

اگر x کوچک تر یا مساوی y باشد درست است

برای درک بهتر از این عملگرها مثال زیر را مشاهده کنید.

<?php
$x=100;
$y="100";
 
var_dump($x==$y);// returns true because values are equal
echo"<br>";
var_dump($x===$y);// returns false because types are not equal
echo"<br>";
var_dump($x!=$y);// returns false because values are equal
echo"<br>";
var_dump($x!==$y);// returns true because types are not equal
echo"<br>";
 
$a=50;
$b=90;
 
var_dump($a>$b);
echo"<br>";
var_dump($a<$b);
?>

خروجی

bool(true)
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(false)
bool(true)

در این مثال یک متغیر x و یک متغیر y معرفی شده اند که از نظر مقدار با هم برابر هستند ولی بخاطر قرار گرفتن متغیر y در بین علامت ” ” نوع آن با نوع متغیر x متفاوت شده است.

همان طور که در مثال های قبل گفتیم دستور( )var_dump نوع داده را مشخص می کند. در این جا داده ها از نوع بولین هستند و تنها درست یا غلط بودن ارزش متغیر را مشخص می کند ، بنابراین خروجی تنها با مشخص کردن درستی یا نادرستی دستور بیان می شود.


عملگرهای منطقی در PHP

عملگرهای منطقی and ، or ، xor ، && ، || ، ! ، در PHP بین دو متغیر قرارمی گیرند و شرایط درست یا نادرست بودن آن متغیرها را در PHP بیان می کند. لازم به ذکر است که عملگرهای && و || در اولویت بالاتری هستند. جدول زیر خروجی این متغیرها را در صورت قرار گرفتن عملگرهای پی اچ پی بین آن ها بیان می کند

عملگر

نام

مثال

نتیجه

and

و

$x and $y

اگر x و y درست باشد ، درست است

Or

یا

$x or $y

اگر x یا y درست باشد ، درست است

Xor

X یا

$x xor $y

اگر یکی از متغیرهای x یا y درست باشد درست است

&&

و

$x && $y

اگر x و y درست باشد ، درست است

||

یا

$x || $y

اگر x یا y درست باشد ، درست است

!

هیچ

!$x

اگر x درست نباشد ، درست است


عملگرهای آرایه در PHP

عملگرهای آرایه در پی اچ پی برای مقایسه داده ها از جنس آرایه استفاده می شوند. در جدول زیر با نماد و نوع عملکرد این عملگرها در PHP آشنا می شوید.

عملگر

نام

مثال

نتیجه

+

اتصال

$x + $y

اتصال x و y

==

تساوی

$x == $y

اگر x و y یک مقدار داشته باشد ، درست است

===

یکسان

$x === $y

اگر x وy دارای یک مقدار و از یک نوع باشند درست است.

!=

نا برابری

$x != $y

اگر x و y با هم برابر نباشند ، درست است

<>

نا برابری

$x <> $y

اگر x و y با هم برابر نباشند ، درست است

!==

غیر یکسان

$x !== $y

اگر x با y یکسان نباشد ، درست است

برای درک بهتر عملکر این نماد ها یک مثال را بررسی کنیم.

<?php
$x=array("a"=>"red"،"b"=>"green");
$y=array("c"=>"blue"،"d"=>"yellow");
$z=$x+$y;// union of $x and $y
var_dump($z);
echo"<br>";
var_dump($x==$y);
echo"<br>";
var_dump($x===$y);
echo"<br>";
var_dump($x!=$y);
echo"<br>";
var_dump($x<>$y);
echo"<br>";
var_dump($x!==$y);
?>

خروجی

array(4) { [“a”]=> string(3) “red” [“b”]=> string(5) “green” [“c”]=> string(4) “blue” [“d”]=> string(6) “yellow” }
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(true)

در دستور اول تنها خواسته شده است ، آرایه های x و y در کنار هم نمایش داده شود. در دستور دوم به دلیل این که y و x یک مقدار را دارا نمی باشند نادرست اعلام شده است. در دستور سوم هم با این که متغیر x و y هر دو آرایه و ازجنس رشته ای هستند ، اما چون مقادیر آن ها یکسان نیست ، نادرست اعلام شده است. در دستور سوم ، چهارم و پنجم به دلیل یکسان و برابر نبودن متغیر x و y درست اعلام شده است.


پایان بخش سوم

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 15,967