ورزشکاری که امروز فوت کرد و مرد و ورزشکاری که امروز درگذشت و مرگ چهره های ورزشی و مرگ فوتبالیست و درگذشت والیبالیست و فوت هندبالیست و مرگ ورزشکار زن و فوت ورزشکار مرد و کشتی گیر و وزنه بردار و اسکی و شطرنج در نم نمک.