انواع جراحی چانه برای درمان ناهنجاری فک و فک نافرم و تصاویر جراحی فک پایین و تغییرات چهره بعد از جراحی فک و عکس قبل و بعد جراحی فک و هزینه جراحی فک و مرگ در جراحی فک و آیا جراحی فک خطرناک است و جراحی فک چقدر طول میکشد و جراحی فک پایین جلو آمده در نم نمک.

روشهای درمانی ناهنجاری های فک یا فک نافرم و جراحی چانه

دفرمه بودن به معنی بدشکلی، شکل غیرطبیعی و از دست دادن نظم طبیعی است.هر انسانی دو فک دارد، فک بالا و فک پایین و ناهنجاری دفرمگی مربوط به فک پایینی است. فک پایینی تک استخوان ، آرواره است و فک بالایی یک واحد وظیفه ای است که متشکل از چهار استخوان مجزا می باشد :انواع جراحی چانه برای درمان ناهنجاری فک و فک نافرمانواع جراحی چانه برای درمان ناهنجاری فک و فک نافرم

آن ها از عوامل زیادی سرچشمه می گیرند ، مانند : ناهنجاری های ژنتیکی، تغییر شکل، اختلالات داخل رحمی، بیماری ها، آسیب ها یا عملکرد غیرعادی.

جراحی چانه

جراحی چانه و ناهنجاری های فک

ناهنجاری های فک حداقل یکی از ویژگی های هندسی فک ها را تحت تاثیر قرار می دهند :

  • اندازه
  • موقعیت
  • جهت
  • شکل
  • تقارن

برای یک بیمار ، بدشکلی فک مشکل اولیه است و یا می تواند از یک بیماری، جراحت یا آسیب ایجاد شود. یک نمونه از بیمارانی که بدشکلی در آن ها وجود دارد، شامل افرادی است که سابقه فامیلی پیشگامانگی مندیبولار دارند ، که این شرایط را در دوران بلوغ ایجاد کرده است.

نمونه هایی از ناهنجاری های ثانویه شامل ورم مفاصل است، و یک نوجوان با عدم تقارن صورت در هنگام کودکی مواجه است.

جراحی فک و صورت

جراحی چانه برای بد شکل بودن فک

طبقه بندی ناهنجاری های فک :

سایز :

خیلی بزرگ - هایپرپلاسیا ، ماکروجناتیا ، ماکرو جنیا

خیلی کوچک - هایپوپلاسیاریا ، میکروجناتیا ، کیکروجنیا

موقعیت :

پیشاپیش - پروگناتیسم ، رتروگناتیسم

عرضی - لاتروگانتیا

عمودی - نابجایی زیادی به پایین - نا به جایی نامناسب رو به پایین

جهت :

مالروتیشن

انواع ناهنجاری های فک

ناهنجاری فک از نظر اندازه و جهت

ظاهر :

دیستورشن

کامل بودن :

اگنسییس ، شکاف ، مشکل

تقارن :

شی - عدم تقارن

هم ترازی - ناهم ترازی_ عدم تقارن

این طبقه بندی معیارهای هندسی شامل اندازه، موقعیت، جهت، شکل، تقارن و کامل بودن را تشخیص می دهد. ناهنجاری های فکی براساس خصوصیات خودشان دسته بندی می شوند.

تشخیص ناهنجاری فک

تشخیص نوع ناهنجاری های فک

ناهنجاری های اندازه ای زمانی رخ می دهند که فک بسیار بزرگ یا خیلی کوچک باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل می شوند. از نظر هیپوپلازی فک پایین مترادف با هیپرپلازی مندیبل است از این عبارات می توان به اندازه و سایز آن اشاره کرد.

موقعیت فک غیرطبیعی در تمام جهات اصلی وجود دارد. دارای ناهنجاری های مادرزادی قدامی/خلفی هستند. براساس این کنوانسیون، موقعیت قدامی خلفی در ارتباط با قاعده جمجمه ارزیابی می شود.

این حالت زمانی رخ می دهد که فک عقب ، یا خیلی جلو باشد. در جهت عرضی هم فک را می توان جابجا کرد، در هر جهت، دور از صفحه میانی، ناهنجاری نام دارد. به صورت عمودی، فک می تواند بسیار پایین باشد - جابجایی رو به پایین -.

هنگامی که فک به طرز غیر عادی جهت دار است، چرخش ناهنجار رخ می دهد. این تغییرات براساس محوری که چرخش غیر عادی اتفاق می افتد ، طبقه بندی می شوند.

اندازه غیر عادی فک

انواع ناهنجاری های فک را بشناسید

چه زمانی می گویند فک درجه ناهنجای دارد؟

وقتی فک در اطراف محور عرضی انحراف و چرخش دارد، گفته می شود که درجه ناهنجاری دارد. وقتی که حول محور قدامی خلفی می چرخد، فک دارای یک چرخش غیر طبیعی است. در نهایت، هنگامی که فک حول محور عمودی منحرف می شود، این انحراف غیرطبیعی است.

سبک به شکل ، مشخصه هندسی یک شی اشاره دارد که اندازه ، موقعیت ، یا جهت گیری نیست. فک با شکل غیر عادی ممکن است از شکل طبیعی خارج شده باشد.

شرط تقارن صورت انسان

تقارن صورت انسان بازتابی در اطراف یک صفحه دارد.برای تقارن صورت ، دو شرط باید وجود داشته باشد.

اول ، هر یک از واحدهای متشکل از صورت باید متقارن باشند ، وضعیتی که تقارن جسم نامیده می شود. دوم اینکه ، هر یک از واحدها باید به طور متقارن با صفحه میانی قرار داشته باشند ، یک شرط که هم ترازی متقارن نامیده می شود.

فک ها می توانند به دلیل عدم تقارن ، دچار ناهنجاری و عدم تقارن باشند. اصطلاح نامتقارنی فک پایین و عدم تقارن ماگزیلاری یل فکی به ناهنجاری ها در تقارن شی اشاره دارد؛ در حالی که اصطلاح هم ترازی نامتقارن برای نشان دادن همبستگی غیر طبیعی که باعث عدم تقارن می شود ، استفاده می شود.

علت جراحی چانه

ناهنجاری و عدم تقارن فک ها

علت کامل نبودن فک

کامل بودن به تمامیت فک اشاره دارد. کامل نبودن فک می تواند به این دلیل رخ دهد که یکی از فرآیندهای آن به طور کامل توسعه نیافته بود ، فقدان فرایند کندیل فکی ، که ممکن است در میکروسومیا صورت دیده شود.

کامل شدن نیز می تواند دچار مشکل شود ، به دلیل برخی از فرایندهای جنینی فک دچار اختلال شوند (به عنوان مثال ، شکاف) و یا به علت نقص های اکتسابی.

انواع مختلفی از اشکال فک (اندازه ، موقعیت ، جهت گیری ، شکل ، تقارن و کامل بودن) اغلب هم بسته هستند. برای مثال همترازی نامتقارن نمی تواند در غیاب حداقل یک نقص دیگر رخ دهد.

تاثیر اشکال فک بر دندان ها

همانطور که در بالا گفته شد ، شکل های فک نیز می توانند بر دندان ها تاثیر بگذارند.

مانند ICD - cm3، طرح طبقه بندی ما فقط تغییر شکل دندان ها را در نظر می گیرد که مالوکلوژن را به خطر می اندازد. مالوکلوژن می تواند ناشی از عدم ترتیب یک یا چند دندان در قوس جای دندان ها باشد ، یا به این دلیل که طاق های دندانی بالا و پایین هماهنگ نیستند.

در یک قوس دندانی ، بدشکلی ممکن است بر هم ترازی ، تسطیح و یا فاصله دندان تاثیر بگذارد. ردیف بودن به آرایش دندان ها در یک قوس اشاره دارد. در هم ترازسازی ایده آل ، لبه های درگیر دندان های پیشین و دندان های نیش ، دندان های آسیاب کوچک و دندان های آسیاب بزرگ ، طاقی را تشکیل می دهند.

شکل فک دندان

شکل فک چه تاثیری روی دندان ها دارد؟

ناهماهنگی فک و دندان ها

ناهماهنگی می تواند به خاطر جابجایی دندان ، نوک دار بودن دندان ، و یا پیچش دندان روی دهند. در جابجایی ، یک دندان به طور جسمانی خارج از طاق بیرون می آید.

در نوک دار بودن ، یک دندان به طور غیر عادی متمایل است. در چرخش ها ، یک دندان به دلیل چرخش غیر عادی حول محور بلند ، تغییر می کند.

سطح بندی به آرایش عمودی دندان اشاره دارد.سطح بندی غیر عادی می تواند بر یک دندان یا کل قوس تاثیر بگذارد .

برای این ارزیابی ، یکی از آن ها موقعیت عمودی دندان ها در رابطه با صفحه اکلوزالی را اندازه گیری می کند به عبارت دیگر ، یکی مواضع عمودی دندان پایینی را در رابطه با صفحه اکلوزال فک پایین و مواضع عمودی دندان های بالاتر در رابطه با صفحه اکلوزال فک بالا ، اندازه گیری می کند.

درمان ناهنجاری فک

علت ناهماهنگی فک و دندان ها

ناهنجاری و عدم هماهنگی دندان ها

در یک قوس دندانی ، دندان ها باید به طور طبیعی از هم فاصله داشته باشند ، یعنی دندان های مجاورنباید خیلی زیاد به هم چسبیده باشند. فاصله ای غیر عادی است که دیاستاماها حاضر باشند یا زمانی که قوس نمی تواند جایی برای دندان را داشته باشد.

علاوه بر این ، ناهنجاری و بدشکلی دندانی زمانی رخ می دهد که قوس های بالا و پایین باهم هماهنگ نباشند. برای جفت شدگی نرمال ، باید فک بالا و پایین به طور معمول در یک قوس تنظیم شوند و روی هم قرار بگیرند.

طاق های بالایی و پایینی باید هماهنگ شوند :

در موقعیت ، شکل و اندازه دندان. قوس دفاعی متناقض منجر به مالوکلوژن می شود.

این عدم تطابق می تواند بین تمام صفحات اصلی رخ دهد : پیشاپیش ، عمودی و عرضی.

درمان کج بودن فک

جراحی چانه برای هماهنگ شدن فک و دندان

ما روابط اکلوزالی را در سه محل مختلف ارزیابی می کنیم : مولار اول ، دندان نیش و دندان های پیشین مرکزی.

در این ارزیابی چارچوب مرجع ساختار دندانی بالایی است. رابطه زاویه ای مولی موقعیت شیار باکال اولین مولار را در رابطه با برامدگی های مسیوبوک دندان است. در رابطه کلاس دوم ، شیار دندان آسیاب پشت برامدگی های دندان های بالایی قرار دارد ، و کلاس سوم که در جلو است.

یک ارزیابی مشابه در منطقه دندان نیش انجام می شود.

در کلاس I رابطه کنی ، آسیاب پایینی اولی با دندان نیش- با سوراخ های هماهنگ و همتراز دندنی آسیاب به همراه دندان های آسیاب کنی بالا. در کلاس دوم ، تو رفتگی های دندانی پشت برامدگی های دندان نیش قرار دارد؛ با کلاس سوم ، این اتفاق در جلو رخ می دهد. در نهایت ، منطقه بیرون زدگی را کامل اندازه گیری می کنیم.

هماهنگی فک بالا و پایین

علت بیرون زدگی فک و دندان ها

بیرون زدگی فاصله افقی بین لبه های درگیر فوقانی و دندان های پیشین مرکزی پایینی است. هنگامی که لبه پایینی درگیر با بالا منطبق می شود ، بیرون زدگی صفر می شود. زمانی که پشت آن قرار دارد ، اندازه گیری جوابی مثبت دارد ، و در جلو ، منفی است.

بیرون زدگی ایده آل + 2 میلی متر است.

براساس این ارزیابی ها ، جفت شدگی به نوتروکلاسیون ، دیستوکلوژن یا مسیکلوژن طبقه بندی می شود. در نوتروکلاسیون ، رابطه آسیاب و نیش در کلاس I هستند و بیرون زدگی نرمال است.

در دیستوکلوژن ، رابطه آسیا و نیش در کلاس II هستند و بیرون زدگی بیش از حد نرمال است (بخش 1) یا نرمال (بخش 2). در مسیکلوژن ، رابطه آسیا و نیش در کلاس سوم است و بیرون زدگی کمتر از نرمال ، معمولا منفی است.

استخوان های فک

ناهماهنگی بین فک بالا و پایین و دندان ها

موقعیت بین طاق های دندانی فوقانی و پایینی

عدم هماهنگی موقعیت بین طاق های دندانی فوقانی و پایینی نیز در جهت عمودی رخ می دهد. عدم وجود همپوشانی عمودی بین دندان های بالا و پایین یک گاز باز را ایجاد می کند که می تواند قدامی یا خلفی باشد.

همپوشانی عمودی - بیرون زدگی دندانهای قدامی منجر به گاز عمیق می شود.

همپوشانی عمودی - بیرون زدگی دندان های عقبی منجر به عدم توانایی در گاز زدن می شود.

موقعیت دوم تنها زمانی اتفاق می افتد که دندان های عقبی ناپدید می شوند و دندان های باقی مانده دیگر روی هم قرار نمی گیرند و یا هنگامی که کراس بیت کامل دندان عقبی وجود دارد.

تغییر شکل فک

بیرون زدگی و روی هم قرار نگرفتن دندان ها

در نهایت ، عدم هماهنگی بین آرواره های بالا و طاق های دندانی می تواند در بعد عرضی نیز رخ دهد. به طور معمول ، برامدگی های لثه کنار دندان های فک عقبی کنار برامدگی های لثه دندان های پایینی قرار می گیرند.

زمانی که معکوس این حالت رخ می دهد ، ما با یک کراس بیت خلفی روبرو می شویم. در موارد حاد ، همه دندان های پایین می توانند در قسمت بالایی قرار بگیرند ، شرایطی که به عنوان گاز برودی شناخته می شود.

همانطور که قبلا ذکر شد ، طاق های بالا و پایین می توانند به طور غیر عادی تکثیر شوند ، زیرا اشکال مختلفی دارند. به عنوان مثال ، قوس فک پایین U شکل با قوس فک بالا V تطابق نمی گیرد.

این روزها شاهد بالا رفتن آمار جراحی بینی هستیم و متأسفانه آمار جراحی پروتز چانه نیز افزایش داشته است. ولی آیا جراحی چانه نیاز است؟ چه زمانی باید چانه را جراحی کرد؟

جراحی و تغییر فرم چانه

جراحی چانه برای رفع ناهنجاری های فک و دندان ها

افرادی که نیازمند جراحی پروتز چانه هستند

جراحی پروتز چانه از نظر درمانی برای کسانی انجام می شود که چانه عقب رفته ای دارند و بعد از این عمل ، ابعاد اجزای صورتشان هماهنگ تر می شود. متخصص و جراح ابتدا زوایای فکی و وضعیت قرارگیری دندان های بالا و پایین روی هم را مورد بررسی قرار میدهد و سپس مهر تایید به انجام جراحی فک را حک می کند.

هر فکی نیاز به جراحی و پروتز ندارد مثلا اگر دندان های فک پایین خیلی عقب تر از دندان های فک بالا باشد ، جراحی پروتز چانه تاثیری روی وضعیت بیمار ندارد و بایستی جراحی شود اما چنانچه زاویه های مورد نظر در ناحیه فک مشکلی نداشتند ، می توان کوچکی چانه را با روش های جایگذاری پروتز بر چانه بیمار جبران کنیم.

درمان عقب بودن فک و چانه

جراحی چانه برای چه کسانی لازم است؟

سن مناسب برای جراحی ایمپلنت چانه

فردی که تصمیم به جراحی ایمپلنت چانه دارد باید رشد فکی کاملی داشته و به مرحله تثبیت وضعیت فکی رسیده باشد. سایر بیماران که از لحاظ سنی بالاتر هستند باید با توجه به بررسی شرایط جسمی و .. آنها با تجویز پزشک متخصص برای جراحی تایید یا رد شوند.

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن