لیست تمام داروها و لیست قرص ها و تمام شربت و لیست آمپول ها و لیست کامل داروها pdf و اسامی تمام آمپول ها و لیست کامل داروها و کاربرد آنها pdf و اسامی داروها بر اساس حروف الفبا و کد تمام داروها و لیست داروهای داروخانه و طبقه بندی داروها و لیست داروهای پرمصرف داروخانه و لیست پمادها در نم نمک.

لیست و اسامی تمام داروهای داروخانه(قرص ، شربت و آمپول)

دارو در دانش پزشکی به هر ماده ای که برای درمان ، تسکین علائم ، تشخیص بیماری یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد جاندار اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند ، گفته می شود. در تعریفی دیگر دارو به ماده ای گفته میشود که با اثر بر گیرنده ای خاص در داخل ، خارج یا دیواره سلول باعث شروع یا مهار عملکردی خاص میگردد و قدرت اثر دارو با میزان و تعداد این تعامل نسبت مستقیم دارد. البته داروهایی که محل اثر موضعی دارند مانند آنتی اسیدها و ضدعفونی کننده های موضعی و مواد حاجب در این تعریف نمی گنجند.لیست تمام داروها(قرص ، شربت ، پماد و آمپول) + اسامیلیست تمام داروها(قرص ، شربت ، پماد و آمپول) + اسامی

لیست و اسامی تمام داروهای داروخانه

لیست تمام داروها(قرص ، شربت ، پماد و آمپول)

آزیترومایسین

عکس داروی آزیترومایسین

او آر اس

عکس او آر اس

 • ائوزین
 • ابی دوکسیم
 • اپی نفرین
 • اتامبوتول
 • اتاکریدین لاکتات
 • اتر
 • اتوسوکزوماید
 • اتیلن اکساید
 • اتینیل استرادیول
 • اچ دی
 • ارگوتامین
 • اریترومایسین
 • ازتیمایب
 • اسپرزه
 • اسپیرامایسین
 • اسپیرونولاکتون
 • اسپکتینومایسین
 • استازولامید
 • استامینوفن
 • استرادیول
 • استرپتوزوسین
 • استرپتومایسین
 • استرپتوکیناز
 • استروژن کونژوگه
 • استیل سالیسیلیک اسید
 • استیل سیستئین
 • استیل کولین کلراید
 • اسمولول
 • اسید استاریک
 • اسید بوریک
 • اسید تری کلرواستیک اسید
 • اسید سالسیلیک
 • اسید سیتریک
 • اسید لاکتیک
 • اشک مصنوعی
 • افدرین
 • افلوکساسین
 • اکالیپتوس
 • اکترئتید
 • اکسازپام
 • اکساندرولون
 • اکسپکتورانت

عکس اکسپکتورانت

عکس اکسپکتورانت

 • اکسی بوتینین کلراید
 • اکسی تتراسایکلین
 • اکسی توسین
 • اکسی متالون
 • اکسیژن
 • اکی هرب
 • الانزاپین
 • ال دی
 • الکل
 • امپرازول
 • امتین
 • امگا تری
 • انالاپریل
 • اندانسترون
 • انسولین
 • انفلوران
 • انوکسولون
 • اورسودوکسی کولیک
 • اوره
 • اوروکیناز
 • ایبوپروفن
 • ایپراتروپیوم بروماید
 • ایپکاک
 • ایتراکونازول
 • ایزوپروپیل الکل
 • ایزوپروترنول
 • ایزوترتینوئین
 • ایزوسورباید دی نیترات
 • ایزوفلوران
 • ایزونیازید
 • ایزوکاربوکسازید
 • ایزوکسوپرین
 • ایمونو گلوبولین
 • ایمی پرامین
 • اینترفرون بتا
 • ایندواستاتین
 • ایندوسیانین
 • ایندومتاسین
 • استامینوفن

استامینوفن

 • ب ب کلد
 • ب کمپلکس
 • باکلوفن
 • بتامتازون
 • بتانیکول کلراید
 • بتاهیستین
 • بتاکسولول
 • براکس
 • برم هگزین
 • بروموکریپتین
 • برن
 • برونکوتیدی
 • بریمونیدین
 • برین زولامید
 • بزاق مصنوعی
 • بزافیبرات
 • بلادونا ارگوتامین پ ب
 • بلادونا پ ب
 • بنزوئیل بنزوات
 • بنزوئیل پروکساید
 • بنزوئیک اسید
 • بنزوکائین
 • بنزیدامین
 • بوپرنورفین
 • بوپروپیون
 • بوسپیرون
 • بی پیریدین
 • بیزاکودیل
 • بیسموت ساب سیترات
 • بکلومتازون
 • پابا
 • پاپاورین
 • پاراتورمون
 • پارافین
 • پارامومایسین
 • پامیدرونات
 • پانکراتین
 • پانکورونیوم
 • پاکلیتاکسل
 • پپونن
 • پتیدین
 • پرازوسین
 • پرازیکوانتل
 • پرالیدوکسیم
 • پردنیزولون
 • پرسیکا
 • پرفوران
 • پرفنازین
 • پرمترین
 • پروپاراکائین
 • پروپاستامول
 • پروپافنون
 • پروپافول
 • پروپامیدین
 • پروپانتلین
 • پروپانیدید
 • پروپرانولول
 • پروپیل تیواوراسیل
 • پروتامین
 • پروتیرلین
 • پروتیونامید
 • پروژسترون
 • پروستاتان
 • پروستاگلاندین
 • پرومتازین
 • پروکاربازین
 • پروکاینامید
 • پریلوکائین
 • پریماکوئین
 • پریمیدون
 • پسودوافدرین
 • پلانتاژل
 • پلی میکسین
 • پلی اتیلن گلیکول
 • پنتازوسین
 • پنتاگاسترین
 • پنتامیدین
 • پنتوکسی فیلین
 • پنی سیلامین
 • پنی سیلین
 • پودوفیلین
 • پوویدون آیوداین
 • پی پرازین
 • پیاسکلیدین
 • پیپراسیلین
 • پیجیوم آفریکانوم
 • پیرازینامید
 • پیراستام
 • پیرانتل
 • پیروینیوم
 • پیروکسیکام
 • پیریتیون زینک
 • پیریدوستیگمین
 • پیریلامین مالئات
 • پیریمتامین
 • پیلوکارپین
 • پیموزاید
 • پرگابالین
 • تئوفیلین
 • تادافیل

تادافیل

 • تارتاریک
 • تالودوماید
 • تامسولوسین
 • تاموکسیفن
 • تانامیگرن
 • تاکرین
 • تترابنازین
 • تتراسایکلین
 • تتراکائین
 • تتراکوزاکترین
 • ترازودون
 • ترازوسین
 • ترامادول
 • ترانیل سیپرامین
 • ترانکزامیک اسید
 • ترانکیوال
 • تربوتالین
 • تربینافین
 • ترتینوئین
 • ترفنادین
 • تروپیسترون
 • تروپیکامید
 • ترولامین سالیسیلات
 • تری فلوپرازین
 • تری فلوریدین
 • تری متافان
 • تری هگزیفنیدیل
 • تری کلابندازول
 • تری کلروکربن
 • تریامترن اچ
 • تریامسینولون
 • تریپتورلین
 • تریپل سولفا
 • تری متوپریم
 • تریمیپرامین
 • تستوسترون
 • تلیترومایسین
 • تنیپوساید
 • توبرامایسین
 • توبرکولین
 • توپیرامات
 • توسیان
 • توسیگل
 • تولازامید
 • تولازولین
 • تولمتین
 • توکاینید
 • تی اتیل پرازین
 • تیابندازول
 • تیروتروپین
 • تیلاکتاز
 • تیمولول
 • تیمیان
 • تیوپنتال سدیم
 • تیوتپا
 • تیوتیکسین
 • تیوریدازین
 • تیوگوانین
 • تیکلوپیدین
 • جم فیبروزیل
 • جنتامایسین
 • جینسینگ
 • جین سین
 • جینکوگل
 • جمسیتابین
 • داپسون
 • داپوکستین
 • داکاربازین
 • داکتینومایسین
 • داکسی سایکلین
 • داکلیزاماب
 • دانازول
 • دانترولین سدیم
 • دانوروبیسین
 • دایجستیو
 • دایمتیکون
 • دروپردیول
 • درگلیس
 • دزوکسی کورتیکوسترون
 • دسموپرسین
 • دسیپرامین
 • دفروکسامین مسیلات
 • دفریپرون
 • دکسپانتنول
 • دکستران
 • دکسترومتورفان
 • دکسکلرفنیرامین
 • دگزامتازون

دگزامتازون

 • دگزامفتامین
 • دوپامین
 • دورزلامید
 • دوکساپرام
 • دوکسپین
 • دوکسورابیسین
 • دونپزیل
 • دی آمینو پیریدین
 • دی اتیل بسترول
 • دی اتیل کاربامازین
 • دی پیریدامول
 • دی سیکلومین
 • دی هیدروارگوتامین
 • دی هیدروتاچیسترول
 • دی هیدروامتین
 • دیازوکساید
 • دیازپام
 • دیپی وفرین
 • دیترانول
 • دیدروژسترون
 • دیزوپرامید
 • دیفتریا آنتی توکسین
 • دیفتریا توکساید
 • دیفن هیدرامین
 • دیفنوکسیلات
 • دیکلوفناک
 • دیگوکسین
 • دیل سان
 • دیلتیازیم
 • دیلوکسانید
 • دیمرکاپرول
 • دیمن هیدرینات
 • دینسترول
 • رازین
 • رالوکسیفن
 • رانیتیدین
 • رزماری
 • رزورسینول
 • رزرپین
 • رگلیس
 • رمی فنتالین
 • روغن کبد ماهی
 • روغن کرچک
 • رها
 • ریباویرین
 • ریتالین
 • ریتودرین
 • ریسپریدون
 • ریفامپین
 • ریلوزول
 • ریواستیگمین
 • زافیر لوکاست
 • زغال فعال
 • زیدوودین
 • زینتوما
 • زینک اکسید
 • زادیتن قرص -کتوتیفن
 • زولپیدم
 • سالبوتامول
 • سالمترول
 • سایمتیدین
 • سایمتیکون
 • ستریمید - سی
 • ستیریزین
 • ستیل پیریدینیوم
 • سرترالین
 • سرماخوردگی کودکان
 • سرماخوردگی بزرگسالان
 • سفازولین
 • سفالکسین

سفالکسین

 • سفپیم
 • سفتازیدیم
 • سفتریاکسون
 • سفتی زوکسیم
 • سفوتاکسیم
 • سفوروکسیم
 • سفیکسیم
 • سلژیلین
 • سلکوکسیب
 • سنکل
 • سوتالول
 • سودوافدرین
 • سوربیتول
 • سوکرالفیت
 • سوکسینیل کولین
 • سولفاسالازین
 • سولفاستامید
 • سولفونامید
 • سوماتریپتان
 • سیالیس
 • سیپروترون
 • سیپروفلوکساسین
 • سیپروهپتادین
 • سیتالوپرام
 • سیتی کولین
 • سیزاپراید
 • سیکلوسپورین
 • سیکلوفسفامید
 • سیلدنافیل
 • سیلور سولفادیازین
 • سیمواستاتین
 • سیناریزین
 • شیرافزا
 • فاموتیدین
 • فروس سولفات
 • فروفولیک - فولیکوفر - ففول
 • فس فسترول
 • فلکاینید
 • فلوئوسینولون
 • فلوپنتیکسول
 • فلوتامید
 • فلوتیکازون
 • فلودارابین
 • فلودروکورتیزون
 • فلورازپام
 • فلوراید
 • فلورسین سدیم
 • فلوروراسیل
 • فلورومتولون
 • فلوسیتوزین
 • فلوفنازین
 • فلوکستین
 • فلوکونازول
 • فلومازنیل
 • فلوواستاتین
 • فلووکسامین
 • فنازوپیریدین
 • فنتانیل
 • فنتولامین
 • فنفلورامین
 • فنوباربیتال
 • فنوکسی بنزامین
 • فنول
 • فنی توئین
 • فنیل افرین
 • فورازولیدون
 • فوروزماید
 • فوزیدیک اسید
 • فولیک اسید

فولیک اسید

 • فیتوکلد
 • فیناستراید
 • فیبرینوژن
 • فیبرینولیزین
 • فیزوستیگمین
 • فیلگراستیم
 • کراتاگل
 • کالندیت ای
 • کاپتوپریل
 • کاپرئومایسین
 • کاراوی میکسچر
 • کارباکول
 • کاربامازپین
 • کاربامید پروکساید
 • کاربنی سیلین
 • کاربوپلاتین
 • کاربی مازول
 • کارموستین
 • کارمیناتیف
 • کارمینت
 • کارنی تین
 • کارودیلول
 • کالامین دی
 • کالاندولا
 • کامفر
 • کامیل
 • کانامایسین
 • کپسیتابین
 • کپسیکوم
 • کتامین
 • کتوتیفن
 • کتوکونازول
 • کدئین فسفات
 • کراتاگوس
 • کرچک (کاستورایل)
 • کروتامیتون
 • کرومولین سدیم
 • کلاریترومایسین
 • کلد استاپ
 • کلرامفنیکل
 • کلرپروپامید
 • کلرپرومازین
 • کلردیازپوکساید
 • کلرفنیرآمین
 • کلرور سدیم
 • کلروکسیلنول
 • کلروکین
 • کلرهگزیدین
 • کلستیرامین
 • کلسی تریول
 • کلسی تونین
 • کلسیم
 • کلسیم دی
 • کلسیم گلوکونات
 • کلسی پوتریول
 • کلشی سین
 • کلماستین
 • کلوبازام
 • کلوبتازول
 • کلوبوتینول
 • کلوپیدوگرل
 • کلوتریمازول
 • کلوزاپین
 • کلوفازیمین
 • کلوفیبرات
 • کلوگزاسیلین
 • کلومیپرامین
 • کلومیفن سیترات
 • کلونازپام
 • کلونیدین
 • کلیدینیوم سی
 • کولیستین سولفات
 • کلیندامایسین
 • کنتراسپتیو
 • کوآموکسی کلاو
 • کوتریموکسازول
 • کیناکرین
 • کینیدین
 • کینین
 • کول تار
 • گاباپنتین
 • گادودیامید
 • گارسین
 • گارلت
 • گارلیک
 • گارلی کاپ
 • گاسترولیت
 • گاسترولان
 • گامابنزن هگزاکلراید
 • گانسیکلویر
 • گایافنزین
 • گرانیسترون
 • گریپ واتر
 • گریزئوفولوین
 • گلوتار آلدئید
 • گلوکزامین
 • گلوکاگون
 • گلی بن کلامید
 • گلیسرین فنیکه
 • گلی پیزید
 • گلیسین
 • گلیسیرین
 • گلی کلازید
 • گنادورلین
 • لاتانوپروست
 • لاکتوز
 • لاکتولوز
 • لاموتریژین
 • لامیوودین
 • لانولین
 • لاینسترونل
 • لوامیزول
 • لوپرامید

لوپرامید

 • لوراتادین
 • لورازپام
 • لوزارتان
 • لوموستین
 • لووتیروکسین
 • لوودوپا
 • لووستاتین
 • لوونورژسترول
 • لیتیوم کربنات
 • لیدوکائین
 • لیورگل
 • لیزینوپریل
 • لیکوفار
 • لیندان
 • لوکوورین
 • ماپروتیلین
 • مبندازول
 • مترونیدازول
 • متفورمین
 • متوپرولول
 • متوتروکسات
 • متوکاربامول
 • متوکلوپرامید
 • متیل ارگونوین
 • متیل پردنیزولون
 • متیل تستوسترون
 • متیل دوپا
 • متیل سالیسیلات
 • متیل فنیدات
 • متیل سلولز
 • متی مازول
 • متیلن بلو
 • متنامین مندلات
 • مجسترول
 • مدروکسی پروژسترون
 • مرفین
 • مرکاپتوپورین
 • مسالازین
 • مسنا
 • مفنامیک اسید
 • مفناید
 • مکسیلیتین
 • مکوئینول
 • مگلومین
 • ملفالان
 • ملیسان
 • منتازین
 • منتول
 • منستروگل
 • منوتروپین
 • منیزیوم هیدروکساید
 • مانیتول
 • منیزیوم
 • موپیروسین

موپیروسین

 • موکلوبماید
 • مولتی ویتامین
 • مولگراموستیم
 • مونته لوکاست
 • مونوبنزون
 • میترامایسین
 • میتوتان
 • میتوکسانترون
 • میتومایسین
 • میدازولام
 • میرتوپلکس
 • میلرینون
 • میکونازول
 • مینوکسیدیل
 • نئوستیگمین
 • نئومایسین
 • ناپروکسن
 • ناتامایسین
 • نافسیلین سدیم
 • نالتروکسان
 • نالوکسان
 • نالیدیکسیک اسید
 • ناندرلون
 • نفازولین
 • نوراگل
 • نوراپی نفرین
 • نورتریپتیلین
 • نیاسین آمید
 • نیتروفورازون
 • نیتروگلیسرین
 • نیترازپام
 • نیتروپروساید سدیم
 • نیتروز اکساید
 • نیتروژن موستارد
 • نیتروفورانتوئین
 • نیستاتین
 • نیفیدیپین
 • نیکلوزاماید
 • نیکوتین
 • نیکوتین آمید
 • نیمودیپین
 • وارفارین
 • وازلین
 • وازوپرسین
 • والپروات سدیم
 • والزارتان
 • وانکومایسین
 • وراپامیل
 • وکرونیوم
 • ویتاگنوس
 • ویتامین آ
 • ویتامین ب 1
 • ویتامین ب 12
 • ویتامین ب 6
 • ویتامین ب کمپلکس
 • ویتامین ث
 • ویتامین د
 • ویتامین کا
 • ویتامین ای
 • ویدارابین
 • وینبلاستین
 • ویندسین
 • وینکریستین
 • ویتامین سی

ویتامین سی

 • هاش سی جی
 • هالوپریدول
 • هالوتان
 • هپارین
 • هماتروپین
 • هماتینیک
 • هیدرالازین
 • هیدروکسی زین
 • هیدروکسی کلروکین
 • هیدروکلرتیازید
 • هیدروکورتیزون
 • هیدروکینون
 • هیوسین
 • هیدروکسید آلومینیوم
 • هیوسین
 • ید
 • یدوکینول
 • یدیکسانول
 • یوهمبین
 • یاسمین
 • یدوکسوریدین قطره چشمی

این مطلب مفید بود؟
(17 رای)
85.8%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.