ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، سوزش سر دل در بارداری و جنسیت جنین و سوزش معده و جنسیت جنین نی نی سایت و رفلاکس معده در بارداری و جنسیت جنین و رفلاکس معده و جنسیت جنین نی نی سایت و برای سوزش معده در بارداری چی بخوریم و سوزش معده در ماه اول بارداری و درمان سوزش سر دل در بارداری نی نی سایت و سوزش معده در ماه هفتم بارداری نی نی سایت و معده درد در بارداری و جنسیت جنین نی نی سایت در نم نمک.

سوزش سر دل در بارداری و جنسیت جنین

برخی از این باورهای غلط بارداری باعث نگرانی مادر شده و حتی ممکن است برای مادر و جنین خطرناک باشند. چند باور غیر علمی شایع درباره بارداری را در این بخش از نم نمک برایتان آورده ایم ، با ما همراه شوید.سوزش سر دل در بارداری و جنسیت جنینسوزش سر دل در بارداری و جنسیت جنین

باور عموم : سوزش سر دل در دوران بارداری می تواند نشانگر جنسیت دختر جنین باشد.

واقعیت : سوزش سر دل شکایت شایعی در بارداری است. زمانی که رحم شروع به رشد می کند به معده فشار می آورد و باعث بازگشت اسید از معده به مری خواهد شد. تغییر سطح هورمون ها هم می تواند در سیستم معده و هضم اختلال ایجاد کند. اگرچه مدتها دانشمندان ارتباط بین سوزش سر دل و موهای جنین و مونث بودن آن را چیزی جز خرافات عامه نمی دانستند اما مطالعه ای در دانشگاه جان هاپکینز در سال 2006 ثابت کرد هورمون های حاملگی نقش دوگانه ای در شلی اسفنکتر پایین مری و افزایش رشد موهای جنینی دارد. با این حال ، اگرچه ممکن است ارتباطی بین سوزش سر دل مادر باردار و موی جنین وجود داشته باشد باز هم این موضوع تاییدی بر مونث بودن جنسیت جنین نیست. جنین پسر هم می تواند به اندازه دختر مودار باشد.

سوزش سر دل در بارداری و جنسیت جنین

روش های ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ :

  • به جای 3 وعده غذای اصلی پر حجم ، 4 5 وعده غذای سبک و میان وعده میل کنید.
  • ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺮخ ﮐﺮده ، از ﻏﺬاﻫﺎی آبﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻟﺒﺎسﻫﺎی راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ.
  • از ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ادوﯾﻪدار ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادوﯾﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ادوﯾﻪ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  • ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت ، ﻗﻬﻮه ، ﭼﺎی ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
  • از ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد .
  • ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن ، از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
60%

نظر دادن