ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، تامین دعوای واهی چیست و مطالبه خسارت ناشی از دعوای واهی و نمونه درخواست تامین دعوای واهی و نمونه رای دعوای واهی و مثال برای دعوای واهی و تامین دعوای واهی کیفری و ماده قانونی تامین دعوای واهی و تامین دعوای اتباع بیگانه و ایراد تامین دعوای واهی در نم نمک.

تامین دعوای واهی چیست؟

در ابتدا باید توضیح داده شود که دعوای واهی به چه معنا می باشد. دعوای واهی دعوایی است که خوانده دعوا مدعی می شود دعوایی که خواهان بر علیه او مطرح نموده است به دلایلی اعم از اینکه دعوا از منظر قانونی صحیح طرح نگردیده است و یا اینکه خواهان هیچگونه مدارکی دال بر حقانیت خود ارائه ننموده است و … واهی می باشد و بنابراین از قاضی دادگاه درخواست می نماید که بدلیل طرح دعوای واهی ، از خوانده تامین مناسبی اخذ گردد و قاضی با بررسی ادعای خوانده و پرونده مطروحه ، تصمیم می گیرد که آیا ادعای خوانده با واقعیت منطبق است یا خیر؟تامین دعوای واهی چیست؟ [نمونه درخواست مطالبه خسارت]تامین دعوای واهی چیست؟ [نمونه درخواست مطالبه خسارت]

تامین دعوای واهی

در صورت پذیرش ادعای خوانده ، از خواهان تامین مناسب اخذ میگردد. پذیرش ایراد طرح دعوای واهی از این منظر حائز اهمیت است که امروزه دستگاه قضایی ما با حجم زیادی از پرونده ها مواجه میگردد که صرفا برای اطاله دادرسی مطرح گردیده اند بنابراین طرح این ایراد در مرحله بدوی میتواند از حجم پرونده های واهی جلوگیری نماید در واقع تامین دعوای بی اساس تامینی است که خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا بعد از دادرسی مشخص شود ، خوانده متضرر نشود.

قرار تامین دعوای واهی ، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده می باشد تا سوء استفاده از حق ، موجب ضرر خوانده نگردد. مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی ، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی نمایند. اما این حق ، حقی مطلق نبوده و مدعی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید.

در این ارتباط ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است :

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

تامین دعوای واهی

نکته مهم این است که حتما می بایست خوانده دعوا ایراد طرح دعوای واهی و اخذ تامین مناسب را تا قبل از جلسه اول دادرسی در قالب یک درخواست در دادگاه مطرح نماید. بنابراین دادگاه راسا اقدام به انجام این امر نمی نماید و انجام آن منوط به درخواست خوانده می باشد.

در صورتی که دادگاه با درخواست خوانده موافقت نماید و دستور پرداخت تامین به خواهان داده شود ، اگر خواهان طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت تامین ننماید ، دادرسی متوقف می گردد و در صورتی که مهلت پایان پذیرد و خواهان تامین را نپردازد ، به درخواست خوانده ، دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید. نتیجه اینکه قرار تامین باید به خواهان ابلاغ شود و این مهلت از تاریخ ابلاغ شروع می شود و قرار صادره قابل شکایت نمی باشد.

قابل ذکر است که اگر دادگاه احراز نماید که هدف خواهان از طرح دعوا صرفا اطاله دادرسی و غرض ورزی و تاخیر در انجام تعهد بوده است ، خواهان را ضمن صدور حکم یا قرار ، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم می نماید.

لازم به توضیح است که در مرحله واخواهی نمیتوان ایراد طرح دعوای واهی را مطرح نمود چرا که واخواهی دعوای جدیدی نیست بلکه ادامه دعوای مرحله بدوی است و واخواه همان خوانده دعوای نخستین می باشد و اخذ تامین از واخواه خلاف اصل رعایت حقوق دفاعی است اما واخواه (خوانده دعوای بدوی) میتواند از دادگاه تقاضای اخذ تامین از واخوانده (خواهان دعوای بدوی) را نماید.

تامین دعوای واهی

نکات مرتبط با تامین دعوای واهی
  • در مرحله واخواهی تامین دعوای واهی وجود ندارد یعنی واخوانده نمی تواند از واخواه تامین دعوا بگیرد زیرا واخواه همان خوانده دعوای بدوی است.
  • درخواست تامین دعوای واهی ، حق خوانده است و دادگاه راساً حق چنین اقدامی را ندارد.
  • در دعوای اعسار هم خوانده می تواند از خواهان درخواست تامین کند. و عموم و اطلاق مزبور شامل این امر هم می شود .
  • طبق تبصره ماده 109 اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد از روی غرض ورزی یا به تاخیر انداختن انجام تعهدات اقامه دعوا کرده است؛ هم تامین دعوای واهی را به درخواست خوانده صادر می کند و هم می تواند راسا خواهان دعوا را به سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

  • اگر فرد حتی معسر باشد در مورد تامین مورد بحث باید مبلغ را تودیع کند؛ در غیر این صورت ، دادرسی متوقف می ماند.
  • در صورت صدور قرار تامین مزبور ، خواهان جق اعتراض به آن را نخواهد داشت.
  • مهلتی که خوانده می تواند ایراد مزبور را مطرح کند یعنی درخواست تامین دعوای واهی را تقاضا کند؛ تا قبل از اولین جلسه دادرسی می باشد.
  • در دعاوی که مستند به سند رسمی باشند و موارد ماده 110، خوانده نمی تواند تامین بخواهد زیرا مستند قوی وجود دارد و ادله ای محکمه پسند به شمار میروند و ظن پوچ و واهی بودن دعوا از بین می رود.
نمونه لایحه تامین دعوا واهی

ریاست محترم شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به وکالت از خوانده ردیف اول آقای …. در پرونده شماره … خدمت حضرتعالی معروض می دارد خواهان محترم با طرح دعوای واهی ادعا نموده اند که مبلغی را بابت مشارکت در پروژه به موکل اینجانب سپرده و حال در مقام استرداد مبلغ ادعایی برآمده اند. با ملاحظه دلایل و ضمائم پیوست دادخواست تقدیمی توسط خواهان محترم به سادگی محرز می شود که ادعای ایشان کاملا واهی بوده و با توجه به بروز مشکلات خانوادگی مابین ایشان و موکل اینجانب ، این دعوا صرفا جهت غرض ورزی و ایذای خوانده و بازی با آبروی ایشان مطرح گردیده است.

خواهان محترم در ستون مربوط به دلایل به دو فقره چک استناد نموده اند که یکی از آن ها از حساب آقای … در وجه آقای…. صادر و دیگری به درخواست خوانده ردیف دوم آقای … به حساب موکل اینجانب صادر شده اند. حال موضوعی که در اینجا مطرح می شود این است که خواهان محترم اساسا چه نقشی در فرآیند صدور ، ضمانت ، انتقال و یا دریافت چک های مذکور به عنوان ذی نفع آن داشته اند که آن ها را مستند دعوای خود علیه موکل اینجانب قرار داده اند؟

به وضوح روشن است که هدف ایشان از مستند قرار دادن چک های مذکور ، فرار از سپردن تامین در زمانی که خواهان دادخواستی را بدون دلایل محکم مطرح می کند بوده است. بنابراین از محضر محترم حضرتعالی تقاضای الزام خواهان به سپردن تامین مناسب در صندوق دادگستری حداقل به میزان حق الوکاله اینجانب ، مطابق ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

همچنین تقاضامندم در صورتی که در محضر محترم محرز گردد که منظور از اقامه دعوا ایذای طرف یا غرض ورزی و همچین صرفا تلف نمودن وقت مراجع دادگستری می باشد (که برابر ادله خواهان قطعا همینگونه است) ، خواهان را نسب به اجرای تبصره ماده 109 مبنی محکومیت ایشان به سه برابر هزینه دادرسی محکوم فرمایید.

با تشکر

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن