ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، تابع sort در php و مرتب سازی آرایه در php و مرتب سازی آرایه دو بعدی در php و آموزش کار با تابع ()sort در PHP و مرتب کردن آرایه ها در PHP با دستور sort در نم نمک.

آموزش کار با تابع ()sort در PHP

تابع ()sort در PHP المان های موجود در آرایه را مرتب می کند .کاربرد تابع sort در php [مثال کاربردی]کاربرد تابع sort در php [مثال کاربردی]

دستور استفاده از تابع ()sort در PHP

sort($array [ ، $sort_flags])

شرح کاربرد تابع ()sort در PHP

تابع ()sort در PHP همان طور که از اسمش پیدا است ، المان های یک آرایه را مرتب می کند. این تابع المان های آرایه را به ترتیب صعودی (از پایین ترین به بالاترین) مرتب سازی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

array(پارامتر الزامی)

آرایه ورودی که عملیات مرتب سازی بر روی آن اجرا می شود.

sort_flags(پارامتر اختیاری)

نحوه مرتب سازی آرایه را مشخص می نماید. مقادیر ممکن به شرح زیر می باشند :

  • SORT_REGULAR - Default - مقادیر را همان طور که هستند و بدون اعمال تغییر در نوع داده ای آن ها مرتب سازی می کند.
  • SORT_NUMERIC - مقادیر آرایه را مانند مقادیر عددی (بر اساس ترتیب اعداد) مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING - مقادیر آرایه را مانند مقادیر رشته ای (بر اساس ترتیب حروف الفبا) مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING - المان های آرایه را مانند مقادیر رشته ای ، بر اساس تنظیمات زبان محلی ، مرتب سازی می کند.

مقدار بازگشتی و خروجی تابع

چنانچه عملیات با موفقیت انجام شد ، مقدار TRUE و در غیر این صورت FALSE را برمی گرداند.

مثال

<!--?php
$input = array("d"=-->"lemon" ، "a"=>"orange" ، "b"=>"banana");
sort($input);
print_r($input);
?>

خروجی زیر را تولید می کند :

Array (
[0] => banana
[1] => lemon
[2] => orange
)

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن